آخرین مطالب

خداشناسی

توحید الوهیت

توحید الوهیت

توحید الوهیت می‌گوید که غیر از ”الله” کسی خدا نیست. در این روش اول با یک جمله نافیه مواجهیم که وجود هر خدایی را با “لا”ی نفی جنس رد می‌کند و سپس پس از حرف ”الا” وجود خدای یگانه را اثبات می‌کند

ادامه مطلب »

توحید وجود و وحدت وجود

توحید وجود

اولین توحیدی که لازم است هر قرآن پژوه آن را مد نظر داشته باشد”توحید وجود“است که تمامی توحید های دیگری که در قرآن کریم ذکر می شود بر اساس همین توحید می باشد و هر چقدر که انسان در اعتقاد به این توحید گرفتار شرک باشد به همان مقدار در …

ادامه مطلب »

لوازم وحدت وجود

لوازم وحدت وجود

تمام مباحث عرفانی، از جهتی فروع و لوازم توحید و وحدت شخصیه وجودند، اما برخی لوازم وحدت وجود و نتایج آن در فهم مبحث و رفع برخی سوء‌برداشت‌ها مؤثر است

ادامه مطلب »

وحدت وجود

وحدت وجود

وحدت شخصیه وجود از نگاه عرفا عبارت است از اینکه یک وجود به‌هم‌پیوسته و یک‌پارچه و نامتناهی همه واقعیت را فرا گرفته، و همان وجود خدای متعالی است و هرچه غیر اوست همه تجلیات و شئون اویند.

ادامه مطلب »