آخرین مطالب

جهان شناسی

تمایز حق و خلق

تمایز حق و خلق

بر اساس وحدت شخصیه، حق عین خلق است، اما «تمایز احاطی» که از شدیدترین انواع تمایز و تغایر است بین حق و خلق برقرار است؛ پس بین حق و خلق بی‌نهایت مغایرت وجود دارد.

ادامه مطلب »